+420 737 820 357 🟧 VIP - online kurzy Jak získat SketchUp Knihy Textury LayOut Školení Renderování Nářezový plán DATABANKY Seznam kapitol Kontakt ......


Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:

  • Obecné stanovy
  • Objednávka
  • Kupní cena a daňový doklad
  • Garance vrácení peněz
  • Odpovědnost
  • Ochrana osobních údajů
  • Závěrečné ustanovení

.

1. Obecné stanovy

.
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je Radek Rýznar, Jedlí 103, 78901 Zábřeh, IČ: 04186753, zapsaný v živnostenském rejstříku a na straně druhé je kupující.
.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
.
Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://onlinesketchup.cz, je prodej softwaru, kurzů a různých návodů vytvořených pro SketchUp (dále jen předmět koupě).
.
Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

 

2. Objednávka

.
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, pro konkrétní produkt nebo službu. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky. Sezam všech objdnávkových formulářu najdeme zde: https://onlinesketchup.cz/seznam-objednavkovych-formularu/

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://onlinesketchup.cz/vseobecne-obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí.
.

3. Kupní cena a daňový doklad

.
Na webové stránce konkrétní objednávky najdete všechny ceny. Seznam všech objednávkových formulářů najdeme zde: https://onlinesketchup.cz/seznam-objednavkovych-formularu/

Faktura
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem DPH. Faktura je vystavena automaticky po připsání peněz na náš účet.

Možnosti plateb
Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v emailové komunikaci, případně platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb malého rozsahu společnosti GoPay s.r.o., IČ: 26046768 s licencí od České národní banky.

Forma platby
Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný.

Dodací podmínky
Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá emailem své přístupové údaje.
.

4. Garance vrácení peněz

.
Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Za své produkty Prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Po provedení platby má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 30 dnů od uskutečnění připsání peněz na účtě 2600170977/2010.

Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na e-mail: info@onlinesketchup.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně textur. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.
.

5. Odpovědnost

.
Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Emailová komunikace
Emailová komunikace mezi zákazníkem (návštěvníkem) a webem online SketchUp je prováděna pouze pro sdělení informací související s tematickým zaměřením tohoto webu. Získané emaily nebudou poskytnuty zádné třetí straně.

Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
.

6. Ochrana osobních údajů

.
Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího.

Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: https://onlinesketchup.cz/ochrana-osobnich-udaju/
.

7. Závěrečné ustanovení

.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 8. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://onlinesketchup.cz/vseobecne-obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

+420 737 820 357 VIP DATABANKY Knihy Textury Renderování Nářezový plán Kontakt
Share via
Copy link